Kozmetik Ürün İhracat Sertifikasına İlişkin Kılavuz Sürüm 2.0

Kozmetik Ürün İhracat Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Kılavuz Sürüm 2.0 yayımlanmış olup tamamına aşağıda yer verilmiştir. İlgililere, önemle duyurulur.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
KOZMETİK ÜRÜN İHRACAT SERTİFİKASI DÜZENLENMESİNE
İLİŞKİN KILAVUZ SÜRÜM 2.0

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kılavuz, Kozmetik Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan
üreticilerin, ürettikleri ya da ürettirdikleri kozmetik ürünler için ihracatta kullanılmak üzere, kurumumuzdan sertifika taleplerine yönelik başvurularda üreticilere yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kılavuz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Kozmetik
Yönetmeliği’nin 4 üncü maddesinde yer alan üretici tanımı vasfıyla kozmetik ürün ihracatı
yapan üreticiler için hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 3– (1) Bu Kılavuz; 5324 sayılı Kozmetik Kanunu ile 23/05/2005 tarihli, 25823
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kozmetik Yönetmeliğinin 10 uncu ve 11 inci maddelerine, 663 sayılı KHK’nin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine ve Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dokuzuncu alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Kılavuz’da geçen;
a) EBS : Elektronik Başvuru Sistemi
b) TİTCK: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nu,
c) Kurum: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nu,
ç) Yazılı yetkilendirme Belgesi: Marka sahibi yurt dışında olan, yalnız ihraç edilen
ürünler için üretici tarafından ülkemizde bulunan kayıtlı kozmetik imalatçısına verilen üretim ve ihracat yasal süreçleri ile ilgili yazılı yetkilendirme belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesini, ifade eder.

Genel Hususlar
MADDE 5– (1) Kozmetik ürün ihracat sertifikası, Türkiye’de yerleşik ve Kurumumuza
kayıtlı kozmetik firmalarının, ülkemiz sınırları içerisinde imal ettiği, Kurumumuza bildirimde bulunduğu ve kozmetik olarak kayda alındığı kozmetik ürünler için düzenlenmektedir.

Elektronik Sistem Gereksinimleri
MADDE 6- (1) TİTCK Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) internet üzerinden çalışan
bir sistemdir. Sistem ilk kez kullanılıyorsa sistemin internet sayfasına girebilmek için
kullanıcının bilgisayarında bazı ayarlamalar yapılması gerekmektedir. Söz konusu sistemin
kullanılabilmesi için,

a) Standart bilgisayarda yazıcı, tarayıcı ve pdf dönüştürücü programın kurulması,
b) İnternet bağlantısının mevcut ve çalışır durumda olması,
gerekmektedir.
(2) EBS, mevcut bilgisayarlarda uyumluluk görünümü açık olacak şekilde Explorer 11,
Google Chrome ve Mozilla Firefox ile verimli çalışmaktadır.
Elektronik Ortamda Kozmetik Ürün İhracat Sertifika Başvuruları İçin Yapılması
Gereken İşlemler

MADDE 7– (1) Kozmetik Ürünler İhracat Sertifika Başvuruları için:
a) http://ebs.titck.gov.tr/ adresinden kullanıcı T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme
giriş yapılır (Şekil 1).

b) “Başvurular” sekmesi altındaki “Genel Evrak Başvurusu Ekle” seçilir (Şekil 2).

c) “Birim Adı” alanından “Kozmetik Ürünler Dairesi”, “Belgelendirme Faaliyetleri Birimi” seçilir (Şekil 3).
ç) “Doküman Tipi” alanından “Kozmetik Ürün Sertifika Başvurusu” seçilir (Şekil 3).
d) “Doküman Ekle” kısmından Standart Dilekçe ekinde; Taahhütname, Beyan/Deklarasyon ve Bildirim Listesi, marka sahibi yurt dışında olan ürünler için ise bu belgelere ilaveten yazılı yetkilendirme belgesi ve noter onaylı Türkçe tercümesi eklenir (Şekil 3).

e) Başvuru bilgileri ve başvuru eklerinin doğruluğunun kontrolü yapıldıktan sonra “Başvuru Gönder” butonu tıklanır (Şekil 4).

f) Başvuru e-imza ile imzalanır ve ilgili evraklar sistem üzerinden alınan işlem takip numarasının ve talep edilen sertifika sayısının belirtildiği imzalı kaşeli standart dilekçe ekinde matbu olarak Kurum resmî evrak birimine ulaştırılır.

Sertifika Başvurularının Değerlendirilmesi
MADDE 8- (1) Kozmetik ürünlere sertifika düzenlenebilmesi için;
a) Kozmetik ürün sertifika başvurusunda bulunan firmaların, güncel firma unvanları ve adresleri ile Kurumumuza başvurması gerekmektedir.
b) İhracat sertifikası talep edilen kozmetik ürünlerin “Ön İnceleme ve Bildirim Birimine” kozmetik ürün bildiriminin yapılmış olması ve Ön İnceleme ve Bildirim Birimindeki tüm işlemlerinin bitmiş ve kozmetik olarak kayıt altına alınmış olması gerekmektedir.
c) İhracat sertifikası talep edilen ürünlerin bildirimlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı
ve ülkemizde üretilip üretilmediği sistem kayıtlarından sorgulanarak (bildirim başvurusuna ait E-takip veya evrak numaralarından) saptanır.
ç)Yurt dışında bulunan marka sahibi firmaların yurt içinde üretilen ürünleri için
imalatçıya verilen yazılı yetki belgesinin olup olmadığı, yalnız ihraç nedeniyle bildiriminin
yapılıp yapılmadığı ve yetki belgesinin ihracat sertifika işlemlerini de kapsayıp kapsamadığı
kontrol edilir.
d) Deklarasyondaki bilgilerin uygun olup olmadığı kontrol edilir.
e) Deklarasyonda matbu metnin dışında farklı ibare ve logolar yer almamalıdır.
f) Başvuruda kullanılan standart dilekçe ve ekindeki diğer belgelerin eksiksiz ve uygun
olup olmadığı kontrol edilir.

Tahakkuk İşlemleri
MADDE 9-(1) Kurumumuza ulaşan resmi başvurular için Sertifika bedeli “Ödeme
Referans No” bilgisi; başvurunun incelenmesi ve uygun bulunması sonucunda istenilen
sertifika sayısınca tahakkuk oluşturularak, başvuruyu gerçekleştiren firma sistem kullanıcısı ile firma yetkilisi e-posta adresine gönderilir.
(2) Yerli kozmetik üreticilerinin talep ettikleri kozmetik ürün sertifika bedelinin
ödenmesi başvuru sırasında yapılmayıp sertifika düzenlenmesi aşamasında tahakkuk
oluşturularak Referans No ile Kurumsal Tahsilat şeklinde yapılacaktır. Detaylı bilgi için Ürün Belgelendirme Faaliyetleri Birimi İnternet Ana sayfasına ve/veya Kurum web sayfasında Kozmetik sekmesi altında yer alan “Ürün Belgelendirme” bölümüne
(http://www.titck.gov.tr/Kozmetik/UrunBelgelendirme) bakınız.
(3) Başvuru Bilgilendirme e-postasında yer alan belge tutarının Kurumsal Tahakkuk
ödemesi şeklinde “Ödeme Referans No” ile yatırılması gerekmektedir. Bu işlem Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubelerinden, Türkiye Halk Bankası A.Ş. ATM’lerinden veya Türkiye Halk Bankası A.Ş. İnternet Şubesinden yapılabilir.

Sertifika Düzenlenmesi
MADDE 10- (1) Ödeme işlemi yapıldıktan sonra talep edilen Kozmetik ürün sertifikası
düzenlenip Kurum antedinin yer aldığı pul yapıştırılıp, soğuk damga ve ıslak imza işlemleri
yapılarak elektronik imzalı bir üst yazı ekinde kayıtlı firma adresine gönderilecektir.
(2) Sertifika başvurularındaki eksiklik ve/veya uygun bulunmayan sertifika talepleri yazılı olarak firmaya bildirilir.
(3) Eksiklik başvurularında ise Kurum tarafından bildirilen eksiklikler tamamlanarak
yeniden başvuru yapılması gerekmektedir.
(4) Ödemenin en geç 10 gün içinde yapılması gerekmektedir. Aksi halde başvuru iptale düşeceği için yeniden başvuru yapılması gerekecektir.

Yürürlük
MADDE 11– (1) Bu Kılavuz Kurum Başkanı Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 12 -(1) Bu Kılavuz hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

EKLER

EK 1. Beyan (Deklarasyon) Örnekleri

DECLARATION

We, [TİTCK EBS sisteminde kayıtlı kozmetik firma adınız ve adresiniz yazılmış
olmalı] declare that below listed products are our own trademark cosmetics and manufactured by our firm in Turkey. We are fully responsible for the below listed products and below given additional information.

Firma Yetkilisi Ad Soyad
İmza

THE LIST OF PRODUCT(S) FOR EXPORT: Marka

1- Cins adları (Bildirim Formunun Ürün Açık Adı kısmında belirtilen ürün isimleri)
2-
3-
.
50
(En fazla 50 ürün yer alabilir.)

ADDITIONAL INFORMATION:
[Üretici bu kısımda sadece Ülkemiz kozmetik mevzuatı ve/veya AB kozmetik
mevzuatına uygunluğu kapsamında bilgiler verebilir; Örneğin her iki mevzuatı da karşılıyor ise “The products listed above are in compliance with the Turkish Cosmetic Act No:5324, Turkish Cosmetic Regulation and the EU Cosmetic Regulation 1223/2009” yazılabilir, ilaveten ürünler Türkiye pazarına arz ediliyor ise “Above listed product(s) are freely sold in Turkey” yazılabilir.

Firma Yetkilisi Ad Soyad
İmza

Not: Üretici deklarasyonunu bu formatta antetli kağıdına hazırlayabilir.

Ek.II Marka sahibi yurt dışında olan kozmetik ürünler için
DECLARATION

We, X [TİTCK EBS sisteminde kayıtlı kozmetik firma adınız ve adresiniz yazılmış olmalı] declare that below listed products are cosmetics products manufactured by our firm in, Turkey under Trade Marks of. Yurt dışındaki marka sahibi firmanın adı ve adresi which is our costumer. And we are fully responsible for the below listed products and below given additional information.

Firma Yetkilisi Ad Soyad
İmza

THE LIST OF PRODUCT(S) FOR EXPORT: marka

1-
2-
3-
.
50.
En fazla 50 ürün yer alabilir.

ADDITIONAL INFORMATION:
[Üretici bu kısımda sadece Ülkemiz kozmetik mevzuatı ve/veya AB kozmetik
mevzuatına uygunluğu kapsamında bilgiler verebilir; Örneğin her iki mevzuatı da karşılıyor ise
“The products listed above are in compliance with the Turkish Cosmetic Act No:5324, Turkish
Cosmetic Regulation and the EU Cosmetic Regulation 1223/2009” yazılabilir.

Firma Yetkilisi Ad Soyad
İmza

Ek.III Standart Dilekçe

Sinem Kapar Şahindere

PİM Grup Danışmanlık

Henüz Yorum Yapılmadı

Bir yorum Bırak

Your email address will not be published.